مزیت پکینگهای فیلمی (film type) نسبت به splash

دربرجهاي خنك كن, فرآيند حرارت از جريان آب به هوا عمدتاً از طريق تبخير انجام می‌گیرد و فقط حدود 25% انتقال گرما به طريق محسوس (Sensible) از تماس مستقيم آب وهوا به طريق هدايت (Conduction) و جابجايي (Convection) انجام می‌گیرد. فرآيند تبخير يا به اصطلاح انتقال جرم (mass transfer) علاوه بر اختلاف دماي ميانگين آب وهوا، بستگی به سطح تبادل گرماي آب وهوا ونيز ضريب انتقال آب وهوا دارد. موارد اخير الذكر اهميت انتخاب پرکننده‌ها يا سطوح تبخير را در برجهاي خنك كن نشان می‌دهند. در برجهاي خنك كن با پر کننده Film Type بر خلاف برج‌های خنک کننده سیستم Splash Type درصد کمی از فرآيند تبخير مربوط به سطح آزاد قطرات (rain zone) بوده و عمدتاً خنك سازي آب در سطح گسترده پرکننده‌های فیلمی (پکینگ ها) انجام می‌گیرد. بنابراين هرچه سطح تبخير و نرخ توربولانس واختلاط آب وهوا بيشتر باشد عملكرد گرمايي بالاتري خواهيم داشت. علاوه بر اين شرايط يا سختي بالای رسوب گذاری آب و شبکه‌های سرويس وعمرمفيدپركننده ها ضرورت پيش بيني عوارض آن درطرح وانتخاب پركننده مناسب حائزاهميت است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *